CẦU SÔNG HIẾU - QUẢNG TRỊ

cầu sông Điếu Quảng Trị

Tên công trình

Cầu sông Điếu - Quảng Trị

Phạm vi công việc

Cung cấp gối cầu

Vị trí công trình

KĐT bắc sông Hiếu, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Chủ đầu tư

UBND tỉnh Quảng Trị - BQLDA xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Trị

Nhà thầu

Liên danh Trung Chính - 525

Thời gian thi công

2020-2022